2018-05-21

Standardy jakościowe

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w:

  1. Zezwoleniu na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniec,
  3. Umowach z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  4. Przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu zagwarantowania właściwej jakości usług Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w procesie produkcji i dystrybucji /ISO 9001:2000/, a także ma stałą kontrolę parametrów jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz od[powiadającym im ilości świadczonych usług.

W budynkach znajdujących się na obszarze Gminy Złocieniec wyposażonych w wodomierz główny, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań tego wodomierza. W budynkach nie posiadających wodomierza głównego ilość dostarczonej wody określa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

W razie niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Szczegółowe warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniec oraz umowach zawieranych między spółką a odbiorcami usług.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, zgodnie z wystawioną fakturą.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się